کیمیای ایرانی - به بهانه ی هفته تامین اجتماعی
کیمیای ایرانی - به بهانه ی هفته تامین اجتماعی

کیمیای ایرانی - به بهانه ی هفته تامین اجتماعی

در دورانی که متأسفانه همه گزارش‌ها حاکی از تشدید فقر در کشور است و از سوی دیگر، شوک‌های برون‌زایی نظیر کرونا و تحریم‌های ظالمانه وضعیت بسیار سختی را بر مردم ما تحمیل کرده، نظام تأمین اجتماعی است که می‌تواند تابآوری اجتماعی را افزایش دهد.
کیمیای ایران، پایان مُنازعات
کیمیای ایران، پایان مُنازعات - محمد شریعتمداری

کیمیای ایران، پایان مُنازعات

محمد شریعتمداری - «با مرور تجربه سالهای اخیر میتوان نشان داد که چگونه منازعه خرمن امید را به آتش میکشاند و بی اعتمادی میان حکومت و ملت، همه سرمایه ها را برباد فنا میدهد.» این عبارت به عنوان یک باور قطعی، بخشی از متن اعلام حضور اینجانب در عرصه انتخابات 1400 بود .